Internetovy obchod Flakony.sk
Internetový obchod Flakony.sk
 
Flakony.sk Prečítajte si

»

Flakóny a ich použitie

» Obchodné podmienky

» Cenník Flakony.sk
Flakony.sk Najpredávanejšie
01.TESTER -Flakón s rozprašovačom-priesvitný - 2 ml 7994031
02.Tester sklenený s aplikačnou tyčinkou 2 ml 3429401
03.Tester sklenený s aplikačnou tyčinkou 2 ml 3429401
04.Kabelkový flakón 5 ml - strieborný 18069020
05.Juli 10 ml - plastový rozprašovač a zlaté viečko 34612S1/2
06.Simple 30 ml - plastové viečko biele - bez rozprašovača 34531L1/0
07.Juli 10 ml - plastový rozprašovač a zlaté viečko 34612S1/2
08.Lievik plastový čierny Φ17 mm 08S6045
09.Juli 10 ml - plastový rozprašovač a strieborné viečko 34612S1/1
10.Juli 10 ml - plastový rozprašovač a strieborné viečko 34612S1/1
» Mapa stránok

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovate? internetového obchodu Flakony.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vz?ahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Flakony.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka


Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky


a) Kupujúci má právo stornova? objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zruši? objednávku alebo jej ?as? v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho ve?koobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informova? kupujúceho za ú?elom dohodnutia ?alšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil ?as? alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto ?iastka prevedená na jeho ú?et alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevz?ahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikate?skej ?innosti má zo zákona právo odstúpi? od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vz?ahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpi? od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu ?o najskôr, spolu s uvedením ?ísla objednávky, dátumu nákupu a ?íslom ú?tu, resp. adresou pre vrátenie pe?azí
» tovar, pokia? je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí by? v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie by? poškodený ani použitý
» tovar musí by? kompletný, vrátane príslušenstva, záru?ného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporu?ene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na ú?et kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5. Dodacie podmienky


a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v ?o najkratšom termíne, pod?a dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 12 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skuto?nosti neodkladne informova?.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doru?enia zabezpe?uje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje da?ový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záru?ný list.

6. Poplatky za prepravu


a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru ozna?ením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 300 €uro na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadova? od kupujúceho zaplatenie zálohy na ú?et predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahrani?ia predávajúci vypo?íta poštovné individuálne, pod?a hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahrani?ia je platbu nutné zrealizova? vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Osobné prevzatie tovaru


Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu Flakony.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácie a servis


a) Kupujúci je povinný skontrolova? tovar ihne? pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevzia?.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklama?ný postup. Záru?ná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohrani?ená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doru?i? reklamovaný tovar predávajúcemu ?istý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záru?ného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záru?ných podmienok. Zo záruky sú tiež vy?até závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradi? náklady vzniknuté jej riešením.

9. Závere?né ustanovenia


Potvrdením objednávky zárove? kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vz?ahu k predávajúcemu vyplývajúce zo \"Zákona o ochrane spotrebite?a ?. 250/2007 Zb.\" v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Ob?ianskeho zákonníka.
Pokračovať
Flakony.sk Zákaznícky účet 5
E-mail a Heslo
» Zabudol/la som heslo
» Registrácia zákazníka
Flakony.sk Najnovšia ponuka Internetový obchod Flakony.sk »
Sand 30 ml -  kovový rozprašovač a strieborné viečko
Sand 30 ml - kovový rozprašovač a strieborné viečko 806046/3
2,41 €
Flakony.sk Referencie a názory Internetový obchod Flakony.sk »

BAZAR.gratis

inzercia pre všetkých